Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zarzadzenie Nr 45 z 2011 r. - Zarządzenia Kuratora -

Zarządzenia Kuratora

Zarzadzenie Nr 45 z 2011 r.

z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. realizacji projektu edukacyjnego „Połowa drogi…” w zakresie języka polskiego w województwie mazowieckim

ZARZĄDZENIE Nr 44
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia  5  maja 2011 r.
w sprawie ustalenia składu Zespołu ds. realizacji projektu edukacyjnego
„Połowa drogi…” w zakresie języka polskiego w województwie mazowieckim
 
 
Na podstawieart. 31 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz § 16 pkt 1Regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 15 lipca 2010 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się następujący skład Zespołu ds. realizacji projektu edukacyjnego „Połowa drogi…” w zakresie języka polskiego:
 
1) Pani Barbara Niesłuchowska        - przewodnicząca Zespołu, Kuratorium Oświaty w Warszawie;
2) Pani Alina Komorowska                    - przedstawiciel MSCDN, Wydział w Mińsku Mazowieckim;
3) Pani Anastazja Dzwonnik-Załęska      - przedstawiciel MSCDN, Wydział w Ostrołęce;
4) Pani Barbara Gełczewska                  - przedstawiciel MSCDN, Wydział w Warszawie;
5) Pani Elżbieta Brandeburska               - przedstawiciel Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy;
6) Pani Barbara Janik-Płocińska            - przedstawiciel Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy;
7) Pani Anna Brodawka                         - przedstawiciel Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy;
8) Pani Barbara Tomkiewicz                  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 
§ 2.
 
 
1. Zadaniem Zespołu ds. realizacji projektu „Połowa drogi…” w zakresie języka polskiego jest przeprowadzenie badań nad rozwojem umiejętności w obszarze języka polskiego uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.
 
2. Szczegółowe zadania dotyczące realizacji Projektu ustalają Strony Porozumienia na spotkaniach, o których mowa w § 1 ust 6 POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z dnia 27 września 2010 r. w zakresie realizacji projektu edukacyjnego „Połowa drogi …”, podpisanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy i Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ze zmianami wprowadzonymi Aneksem Nr 1 z dnia 11 kwietnia 2011 r. do Porozumienia.  
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się II Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty oraz Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                         
 

Metryczka

Data wytworzenia 05.07.2011
Data publikacji 05.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Roman
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Roman
do góry