Moje skróty

Schowek

Pokaż (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przedmiot działalności i kompetencje -

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Mazowiecki Kurator Oświaty w imieniu Wojewody Mazowieckiego wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.); ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.); ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.− Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) i przepisach odrębnych, na terenie województwa przy pomocy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 
Kurator, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:
 
 
1) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego;
 
2) dokonuje oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;
 
3) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w kontrolach doraźnych, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi;
 
4) wykorzystuje wyniki sprawdzianu i egzaminów do oceny efektów i jakości kształcenia w województwie oraz ustala kierunki działań naprawczych lub doskonalących;
 
5) wspomaga dyrektorów publicznych szkół i placówek w doskonaleniu jakości pracy szkół i placówek;
 
6) diagnozuje oraz ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół i placówek;
 
7) wspomaga rozwój zawodowy pracowników Kuratorium sprawujących nadzór pedagogiczny, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad, konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli i szkołami wyższymi;
 
8) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli oraz wykonuje zadania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli;
 
9) gromadzi informacje o pracy dyrektorów nadzorowanych publicznych i niepublicznych szkół i placówek w celu dokonywania oceny cząstkowej ich pracy w zakresie realizacji zadań wymienionych w odrębnych przepisach;
 
10) w ustalonym terminie:
 
a) przekazuje Wojewodzie Mazowieckiemu wnioski wynikające z ewaluacji i kontroli przeprowadzanych w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego,
 
b) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 
c) podaje do publicznej wiadomości drogą elektroniczną plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny;
 
 
11) współdziała z instytucjami wspomagającymi w diagnozowaniu jakości pracy szkół i placówek;
 
12) wspomaga działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach;
 
13) upowszechnia osiągnięcia i dorobek szkół, placówek, uczniów i nauczycieli, prezentuje przykłady dobrych praktyk;

14) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa w okresie ferii letnich i zimowych;

15) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;

16) współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kreowania regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnie z polityką oświatową państwa.

 

Metryczka

Data publikacji 06.12.2009
Data modyfikacji 25.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Olender
Osoba modyfikująca informację:
Agata Siekierska
do góry