Moje skróty

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego -

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1446) określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Ww. ustawa nowelizuje szereg innych aktów, w tym ustawę o dostępie do informacji publicznej (m.in. uchylony zostaje cały rozdział pt. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej).

Ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (tzw. dyrektywa re-use).

Ustawa uwzględnia podstawową zmianę dyrektywy 2003/98/WE, którą jest rozszerzenie jej zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea i archiwa, ponieważ treści będące w posiadaniu tych podmiotów do tej pory, na gruncie poprzedniej dyrektywy, podlegały wyłączeniu z ponownego wykorzystywania.

Dotychczas ponownemu wykorzystywaniu podlegały jedynie informacje publiczne. Po wejściu w życie przedmiotowej ustawy zasoby tych instytucji, które nie korzystają z ochrony praw autorskich, jak np. zdigitalizowane dzieła sztuki, reprodukcje materiałów archiwalnych czy publikacje elektroniczne, będą mogły być ponownie wykorzystywane na zasadach określonych w ustawie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany zgodnie z art. 14 ust. 1 przedmiotowej ustawy:

 1. do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
 2. do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 3. do podania zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.


Opłaty:

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1446),  informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W przypadku wydania przez Kuratorium Oświaty w Warszawie następujących decyzji:

 • o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
 • o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

wnioskodawcy przysługuje stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy odwołanie do właściwego w sprawie ministra za pośrednictwem Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ponadto uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia do sądów administracyjnych odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz prawo do skarżenia do sądów administracyjnych warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie.

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek:
Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy (art. 21 ust. 1 ustawy):

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 • została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego powinien zawierać (art. 21 ust. 3):

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.03.2012
Data modyfikacji 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
Osoba modyfikująca informację:
Agata Siekierska
do góry