Zarządzenia Kuratora

Zarządzenie Nr 5 z 2012 r.


ZARZĄDZENIE Nr 5
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 17 stycznia 2012 r.


Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 17 stycznia 2012 r. w związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia delegatur (Dz. U. Nr 164, poz. 1169 z późn. m.) zarządza się, co następuje:

 
§ 1.

Z dniem 1 lutego 2012 r. wprowadza się do stosowania Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 17 stycznia 2012 r., stanowiący załącznik do zarządzenia.

 
§ 2.

Wicekuratorów, dyrektorów delegatur, dyrektorów wydziałów oraz inne osoby kierujące komórkami organizacyjnymi w Kuratorium Oświaty w Warszawie zobowiązuje się do zapoznania z treścią Regulaminu Organizacyjnego wszystkich podległych pracowników.

 
§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 60 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 15 lipca 2010 r. oraz Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 15 lipca 2010 r., stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


2012.02.01
09:20

Magdalena Deluga

2012.02.01
09:24

2012.02.01
09:24

Magdalena Deluga

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF