Zarządzenia Kuratora

Zarządzenie Nr 14 z 2011 r.


ZARZĄDZENIE Nr 14
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom szkół i placówek oraz innym osobom zasłużonym dla oświaty z rejonu nadzoru prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie
 
Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 15 lipca 2010 r., zarządzam co następuje:
§ 1.
Powołuję Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom szkół i placówek oraz innym osobom zasłużonym dla oświaty z rejonu nadzoru prowadzącego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 2.
W skład komisji wchodzą:
1.    Pan Mariusz Dobijański           – Przewodniczący
2.    Pani Katarzyna Góralska           – Zastępca Przewodniczącego
3.    Pani Magdalena Cichostępska  – Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
4.    Pani Krystyna Mucha                 – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego
5.    Pan Łukasz Czernicki                 – Zastępca Dyrektora Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych
6.    Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Okręgu Mazowieckiego
7.    Przedstawiciel Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze
8.    Przedstawiciel Sekcji Oświaty i Wychowania Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. ks. Jerzego Popiełuszki
9.    Przedstawiciel Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.
§ 3.
Komisja opiniująca wnioski prowadzi postępowanie na podstawie przepisów:

 
·         ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz.450 z późn. zm.),
·         rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z poźn. zm),
·         ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póź. zm), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 273, poz. 2714),
·         rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm).
§ 4.
Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
§ 5.
Komisja po zapoznaniu się z treścią wniosku dokonuje jego oceny biorąc pod uwagę:
1.    spełnienie wymogów formalnych,
2.    osiągnięcia kandydata odpowiadające kryteriom ustalonym w przepisach, o których mowa w § 3.
§ 6.
Komisja wyraża swoje stanowisko dotyczące akceptacji lub braku akceptacji dla wniosku przez głosowanie jawne. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Komisji.
§ 7.
1.    Z przebiegu pracy Komisji sporządza się protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach zawierający:
a)     liczbę rozpatrzonych wniosków,
b)     liczbę wniosków, które uzyskały akceptację Komisji,
c)    imienną listę osób, których wnioski uzyskały akceptacje Komisji
2.    Protokół podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Jeden egzemplarz protokołu przewodniczący Komisji przedkłada do dnia 10 marca 2011 r. Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty, drugi egzemplarz przekazuje do akt sprawy.
§ 8.
Ostateczną decyzje o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków o nadanie odznaczeń państwowych oraz o przedstawieniu Ministrowi Edukacji Narodowej wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej podejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty po zapoznaniu się z protokołem, o którym mowa w § 7.
§ 9.
Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mieli dostęp w związku z pracami Komisji.
§ 10.
Obsługę prac Komisji zapewnia Wydział - Biuro Kuratora Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 11.
Wykonanie zarządzenia powierzam I Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2011.06.29
10:35

Agnieszka Roman

2011.06.29
10:40

2012.09.10
13:18

Magdalena Deluga

Zobacz również:

DrukujZapisz jako PDF